Có 1 kết quả:

phản cung

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời khai lật trái lại những điều đã cung khai trước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói ngược lại những điều đã khai ra.