Có 1 kết quả:

phản hưởng

1/1

phản hưởng

giản thể

Từ điển phổ thông

vọng lại, vang lại, dội lại