Có 1 kết quả:

phản hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quay về, trở về » Vân Tiên chém Cốt Đột rồi, đầu treo cổ ngựa phản hồi bổn quân « ( Lục Vân Tiên ).