Có 1 kết quả:

phản phục

1/1

phản phục

giản thể

Từ điển phổ thông

lặp đi lặp lại