Có 1 kết quả:

phản ứng

1/1

phản ứng

giản thể

Từ điển phổ thông

phản ứng, đáp ứng lại, trả lời lại