Có 1 kết quả:

phản đồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ bội bạc — Đứa học trò bội bạc với thầy học.