Có 1 kết quả:

phản tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lòng phản trắc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm lòng tráo trở thay đổi.