Có 1 kết quả:

phản cảm

1/1

phản cảm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ghét, không ưa, không thích