Có 1 kết quả:

phản lão hoàn đồng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người già trở thành trẻ lại. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Thủ thử thủy dụng mĩ ngọc vi tiết, điều hòa phục chi, khả dĩ phản lão hoàn đồng” 取此水用美玉為屑, 調和服之, 可以反老還童 (Đệ nhất bách ngũ hồi) Lấy nước ấy, dùng ngọc quý nghiền vụn ra, quấy đều mà uống, thì có thể biến già thành trẻ được.