Có 1 kết quả:

phản nhi

1/1

phản nhi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trái mong muốn, trái dự định

Một số bài thơ có sử dụng