Có 1 kết quả:

phản bác

1/1

phản bác

giản thể

Từ điển phổ thông

phản bác, vặn lại