Có 1 kết quả:

phát biểu

1/1

phát biểu

giản thể

Từ điển phổ thông

phát biểu