Có 1 kết quả:

thúc phụ

1/1

thúc phụ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cậu ruột

Từ điển trích dẫn

1. Chú.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chú. Người chú. Đoạn trường tân thanh : » Đem tin thúc phụ từ đường «.

Một số bài thơ có sử dụng