Có 1 kết quả:

thủ đại

1/1

thủ đại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thay thế