Có 1 kết quả:

thụ phong

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời nhà Chu, chỉ việc chư hầu nhận tước phong đất đai của vua phân phát cho. Sau, “thụ phong” 受封 có nghĩa là nhận ban thưởng của hoàng đế. Như đời Hán, “Trương Khiên” 張騫 có công đi thám hiểm Tây Vực, “thụ phong” làm “Bác Vọng Hầu” 博望侯.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận sự ban tước vị.