Có 1 kết quả:

thụ cách

1/1

thụ cách

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mục đích, mục tiêu