Có 1 kết quả:

thụ lí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trong việc tố tụng, tòa án nhận là có lí do đưa kiện để mà tiếp thụ phân xử. ★Tương phản: “bác hồi” 駁回.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận sự việc để xét xử.