Có 1 kết quả:

thụ bệnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chịu tổn hại, tao thụ tổn thương.
2. Chịu mắng nhiếc, chịu chế nhạo, bị chỉ trích.
3. Mắc bệnh, sinh bệnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau ốm. Mắc bệnh.