Có 1 kết quả:

biến động

1/1

biến động

giản thể

Từ điển phổ thông

biến động