Có 1 kết quả:

biến hoá

1/1

biến hoá

giản thể

Từ điển phổ thông

biến hoá, biến đổi