Có 1 kết quả:

biến quái

1/1

biến quái

giản thể

Từ điển phổ thông

giở quẻ, đổi giọng, tráo trở