Có 1 kết quả:

biến hoán

1/1

biến hoán

giản thể

Từ điển phổ thông

thay đổi