Có 1 kết quả:

biến cách

1/1

biến cách

giản thể

Từ điển phổ thông

biến đổi