Có 1 kết quả:

bạn loạn

1/1

bạn loạn

giản thể

Từ điển phổ thông

nổi loạn, làm phản