Có 1 kết quả:

bạn hoán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hoành hành ngang ngược.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm loạn. Cũng như Bạn loạn 叛亂.