Có 1 kết quả:

duệ trí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có sự hiểu biết sâu xa.