Có 1 kết quả:

tùng báo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tạp chí, tạp san. ◎Như: “Tân Dân tùng báo” 新民叢報 là tạp san do Lương Khải Siêu chủ trương (1902).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ tạp chí gom góp nhiều mục.