Có 1 kết quả:

khẩu giao

1/1

khẩu giao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tình dục bằng miệng