Có 1 kết quả:

khẩu lệnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lệnh ra bằng lời nói, không có giấy tờ.
2. Ám hiệu nói miệng để tiện xét hỏi lẫn nhau, phòng ngừa quân địch trà trộn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lệnh ra bằng lời nói, không có giấy tờ.