Có 1 kết quả:

khẩu ngật

1/1

khẩu ngật

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nói lắp, nói cà lăm