Có 1 kết quả:

khẩu đầu

1/1

khẩu đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

bằng miệng, bằng lời