Có 1 kết quả:

khẩu cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhan miệng, đối đáp mau lẹ.