Có 1 kết quả:

khẩu kĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tài khéo bắt chước (nhái) được các thứ tiếng của người và vật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài khéo của miệng, chỉ tài nhái được các thứ tiếng của người và vật.