Có 1 kết quả:

khẩu nghiệp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phật giáo dụng ngữ: Quả báo sinh ra từ lời nói.
2. Dưới thời Đường Tống gọi sáng tác văn học là “khẩu nghiệp” 口業.
3. Sản nghiệp lấy làm kế sinh sống. ◇Thanh sử cảo 清史稿: “Cấp dĩ hoang điền, vĩnh vi khẩu nghiệp” 給以荒田, 永為口業 (Thế tổ bổn kỉ nhất 世祖本紀一) Cấp cho ruộng hoang, giữ luôn làm sản nghiệp sinh nhai.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, bao gồm tất cả những hậu quả của các lời nói của một người, mà sau này người đó phải gánh chịu.

Một số bài thơ có sử dụng