Có 1 kết quả:

khẩu khát

1/1

khẩu khát

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khát nước