Có 1 kết quả:

khẩu lương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phần ăn chia theo từng người.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần ăn chia theo từng người.

Một số bài thơ có sử dụng