Có 1 kết quả:

khẩu đại

1/1

khẩu đại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái túi