Có 1 kết quả:

khẩu thí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phương pháp khảo thí dùng cách hỏi và đáp (“vấn đáp” 問答) để khảo sát kiến thức, năng lực của thí sinh. ☆Tương tự: “diện thí” 面試 . ★Tương phản: “bút thí” 筆試.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho thi bằng miệng, tức là theo lối hỏi và đáp ( vấn đáp ).