Có 1 kết quả:

khẩu ngữ

1/1

khẩu ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiếng nói

Một số bài thơ có sử dụng