Có 1 kết quả:

khẩu ngữ

1/1

khẩu ngữ

giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng nói