Có 1 kết quả:

khẩu biện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tài ăn nói biện luận.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài ăn nói bàn luận.