Có 1 kết quả:

cổ sử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lịch sử thời cổ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sách ghi chép việc thời xưa — Loại sử chép theo thời xưa ( lối biên niên ).