Có 1 kết quả:

cổ văn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chữ viết thời thượng cổ. Phiếm chỉ “giáp cốt văn” 甲骨文, “kim văn” 金文, “trứu văn” 籀文 và văn tự thông hành ở Lục quốc vào thời Chiến Quốc.
2. Chỉ điển tịch văn hiến từ đời Tần trở về trước.
3. Viết tắt của “Cổ văn kinh học” 古文經學, một phái (thời Hán) nghiên cứu về cổ thư tiên Tần.
4. Các thể văn đời Đường Tống.
5. Phiếm chỉ văn ngôn văn, tức Hán văn thời cổ (đối lại với “bạch thoại” 白話 thời nay). ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Nhược hữu thi phú cổ văn cánh hảo liễu, dong nhật tế tế phủng độc” 若有詩賦古文更好了, 容日細細捧讀 (Đệ tam thập lục hồi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bài văn đời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng