Có 2 kết quả:

cổ bảncổ bổn

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuốn sách in thời xưa — Bài hát thời xưa.

Từ điển trích dẫn

1. Thư tịch thời xưa, bổn sách xưa. ◇Tùy Thư 隋書: “Ư thị tổng tập biên thứ, tồn vi cổ bổn” 於是總集編次, 存為古本 (Kinh tịch chí nhất 經籍志一) Nhân đó sắp đặt tất cả theo thứ tự, giữ lại làm sách cổ.