Có 1 kết quả:

cổ lai

1/1

cổ lai

giản thể

Từ điển phổ thông

thời xưa, thời cổ