Có 1 kết quả:

cổ độ

1/1

cổ độ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bến đò xưa

Từ điển trích dẫn

1. Bến cũ, bến đò lâu năm. ◇Đái Thúc Luân 戴叔倫: “Đại giang hoành vạn lí, Cổ độ miểu thiên thu” 大江橫萬里, 古渡渺千秋 (Kinh khẩu hoài cổ 京口懷古) Sông lớn dài muôn dặm, Bến cũ mịt nghìn thu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bến đò xưa. Cung oán ngâm khúc có câu: » Cầu thệ thuỷ ngồi trơ cổ độ «.

Một số bài thơ có sử dụng