Có 1 kết quả:

cổ vật

1/1

cổ vật

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đồ cổ, vật cổ