Có 1 kết quả:

cổ lão

1/1

cổ lão

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

già cả

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xưa cũ. Lâu đời — Tiếng chỉ người già.

Một số bài thơ có sử dụng