Có 1 kết quả:

cổ loa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thành do An Dương Vương dựng nên, hình trôn ốc, dấu tích còn lại ở tỉnh Vĩnh Yên, Bắc phần Việt Nam.

Một số bài thơ có sử dụng