Có 1 kết quả:

cổ thi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thơ đời xưa.
2. Bài thơ làm theo lối xưa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thơ đời xưa — Bài thơ làm theo lối xưa. Đoạn trường tân thanh có câu: » Gốc cây lại vạch một bài cổ thi «.

Một số bài thơ có sử dụng